Projekt: Homo Europeanus

homoeuropeanus_logo

NOVO:  MLADINSKI PESNIŠKI NATEČAJ »EVROPA MOJIH SANJ«. Več v povezavi… ali  v priponki.

PROJEKT HOMO EUROPEANUS

Namen mednarodnega projekta »Homo Europeanus – Preseganje primanjkljaja v znanju« je širjenje znanja o Evropski uniji, še posebej z ozirom na ekonomsko krizo ter naraščanje protiimigrantskih čustev in ksenofobije. Projekt poteka v okviru programa Evropa za državljane, izvaja ga štirinajst nevladnih organizacij iz devetih držav članic EU (Bolgarija, Italija, Poljska, Španija, Hrvaška, Slovenija, Slovaška, Češka in Latvija) in treh držav kandidatk (Srbija, Črna gora, Makedonija).[1] Na lokalnih in mednarodnih dogodkih javnosti podajamo vsebine, s katerimi želimo omogočiti boljše razumevanje delovanja in ciljev EU, njenih demokratičnih temeljev, skupne zgodovine in vrednot, ter posameznike na ta način spodbuditi h kritičnemu razmisleku, spoštovanju človekovih pravic in aktivnemu državljanstvu.

Cilji projekta Homo Europeanus:
‒ krepiti motivacijo in sposobnosti državljanov za aktivno udeležbo v skupni gradnji evropske prihodnosti;
‒ spodbujati sodelovanje in dialog med civilno družbo in institucijami, da lahko državljani izrazijo svoje poglede na EU, na težave, s katerimi se sooča, in možne rešitve težav, ki so ključne za razvoj demokratične evropske družbe;
‒ spodbujati državljane k uporabi obstoječih demokratičnih sredstev in pristopov in k oblikovanju novih;
‒ spodbujati razprave in s tem zmožnosti posameznikov in nevladnih organizacij za utrjevanje evropskega državljanstva in vrednotenje pomena EU.

 

Projekt je razdeljen v tri faze:

1. Predstavitev aktivnega državljanstva (september do december 2015)
Oktobra 2015 je v Bratislavi potekal prvi projektni sestanek, na katerem so bile opredeljene smernice za izvedbo projekta Homo Europeanus. Naslednji dan je potekala delavnica s skupino dijakov na temo prednosti članstva v EU, o skupnih interesih in vrednotah, o skupni zgodovini, o prostem trgu in mobilnosti v EU.
V prvi fazi projekta je bila izvedena raziskava mnenj, naravnanosti in odnosa do EU, in sicer na podlagi vprašalnikov, ki jih je v vsaki državi partnerici projekta izpolnilo 500 anketirancev. Rezultati raziskave so bili decembra 2015 predstavljeni na mednarodni konferenci v Beogradu, na kateri so bile v ospredju prednosti EU pri izobraževanju in zaposlovanju mladih in kritičen pretres nekaterih možnosti. Naslednji dan je potekala celodnevna delavnica za večjo skupino dijakov, ki so lahko v pogovoru s predstavniki organizacij projekta Homo Europeanus izpopolnjevali svoje znanje na treh področjih: vključevanje mladih v Evropsko prostovoljno službo, izmenjava in izobraževanje mladih v okviru projektov programa Erasmus + in predstavitev programa Evropa za državljane oziroma njegovih sklopov Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba. Na delavnici so bile tako na primerih dobrih praks predstavljene številne možnosti, ki jih EU ponuja mladim pri usposabljanju, izobraževanju in delu, spodbudili pa smo jih tudi k razmisleku o pomenu družbene ozaveščenosti in aktivnega državljanstva.

2. Aktivizem EU (februar do september 2016)
V drugi fazi projekta bo vsaka organizacija projekta Homo Europeanus v svoji državi izvedla tri javne razprave in dva informativna dneva o različnih vsebinah, ki se nanašajo na EU.
Aprila bo v Skopju potekalo mednarodno usposabljanje o kakovostnih in izvirnih pristopih za približevanje Unije državljanom in za uresničevanje splošnih ciljev programa Evropa za državljane:
(a) prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo;
(b) krepiti evropsko državljanstvo in izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.
O vsebinah in učinkih izvedenih dogodkov na lokalni ravni in o primerih dobrih praks bodo predstavniki organizacij projekta spregovorili na mednarodnem forumu, ki bo potekal septembra 2016 v Zadru.

3. Mednarodna mreža Homo Europeanus (september do oktober 2016)
Namen tretje faze projekta je vzpostavitev trajne mednarodne mreže aktivnih državljanov, ki bodo bogatili lokalne interese s pomočjo smernic in programskih spodbud EU, ter vključevali ideje, mnenja in predloge drugih držav v stalnem dialogu z institucijami EU. Tovrstna dejavnost, udeležba in sodelovanje bo obenem v skladu s posebnima ciljema programa Evropa za državljane (2014‒2020):
(a) večja ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini, vrednotah Unije in namenu Unije, in sicer spodbujati mir, vrednote Unije in blaginjo njenih narodov s spodbujanjem razprave, refleksije in razvijanjem mrež;
(b) spodbujanje demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije z razvijanjem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje ter prostovoljstvo na ravni Unije.

 


[1] Partnerji v projektu so: Europe House Slavonski Brod, Hrvaška; YouNet, Italija; European Information Centar Veliko Tarnovo, Bolgarija; Centre for Civic Education, Črna gora; Educational Center Kruševac, Srbija; Asocijacija za napredok, edukacija i lobiranje, Skopje,  Makedonija; Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej »Meritum«, Poljska; EDUCIVIS, Slovaška; Change it!, Češka; Inštitut za družboslovne in humanistične raziskave (IDH), Slovenija; Daugavpils Universitate, Latvija; Promocion Educativa Sociedad Cooperativa, Španija; Civic Initiatives – Citizens Association for Democracy and Civic Education, Srbija; MHD UMKA Skopje, Makedonija.


Facebook stran: https://www.facebook.com/heslovenija/

Facebook stran celotnega projekta
Spletna stran celotnega projekta: http://homo-europeanus.eu/

FOUNDING PROGRAM: Europe for Citizen 2014-2020; SUB-PROGRAMME: Democratic engagement and civic participation